reaking in Scrabble®

The word reaking is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 12

Highest Scoring Scrabble® Plays In The Letters reaking:

REAKING
(101 = 51 + 50)
REAKING
(101 = 51 + 50)

Seven Letter Word Alert: (1 word)

reaking

 

All Scrabble® Plays For The Word reaking

REAKING
(101 = 51 + 50)
REAKING
(101 = 51 + 50)
REAKING
(98 = 48 + 50)
REAKING
(92 = 42 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(86 = 36 + 50)
REAKING
(80 = 30 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(72 = 22 + 50)
REAKING
(68 = 18 + 50)
REAKING
(68 = 18 + 50)
REAKING
(68 = 18 + 50)
REAKING
(67 = 17 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(65 = 15 + 50)
REAKING
(64 = 14 + 50)
REAKING
(64 = 14 + 50)
REAKING
(64 = 14 + 50)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In reaking

REAKING
(101 = 51 + 50)
REAKING
(101 = 51 + 50)
REAKING
(98 = 48 + 50)
REAKING
(92 = 42 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(89 = 39 + 50)
REAKING
(86 = 36 + 50)
REAKING
(80 = 30 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(78 = 28 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(76 = 26 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(74 = 24 + 50)
REAKING
(72 = 22 + 50)
REAKING
(68 = 18 + 50)
REAKING
(68 = 18 + 50)
REAKING
(68 = 18 + 50)
REAKING
(67 = 17 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(66 = 16 + 50)
REAKING
(65 = 15 + 50)
REAKING
(64 = 14 + 50)
REAKING
(64 = 14 + 50)
REAKING
(64 = 14 + 50)
RAKING
(48)
EKING
(45)
KING
(42)
REINK
(42)
REAK
(39)
KNAR
(39)
KINE
(39)
KERN
(39)
RINK
(39)
RAKING
(39)
KINA
(39)
RANK
(39)
REINK
(38)
RAKING
(36)
RAKING
(36)
RAKING
(36)
EKING
(36)
RAKING
(36)
RAKING
(33)
RAKING
(33)
EKING
(33)
KING
(33)
EKING
(33)
REINK
(30)
REINK
(30)
EKING
(30)
RAKING
(30)
REINK
(30)
EKING
(30)
EKING
(30)
KING
(28)
EKING
(28)
REINK
(28)
REINK
(28)
REINK
(27)
RINK
(27)
GAINER
(27)
REINK
(27)
KING
(27)
KING
(27)
RANK
(27)
AKIN
(27)
REAGIN
(27)
KING
(27)
KNAR
(27)
KERN
(27)
KINE
(27)
AKIN
(27)
KINA
(27)
REAK
(27)
KING
(27)
RAKE
(27)
RAKE
(27)
REGAIN
(27)
REINK
(27)
KINE
(26)
REAK
(26)
RAKING
(26)
KERN
(26)
RAKING
(26)
RANK
(26)
RAKING
(26)
RAKING
(26)
RINK
(26)
KINA
(26)
RAKING
(26)
KNAR
(26)
KERN
(24)
RAKE
(24)
KERN
(24)
KERN
(24)
RAKING
(24)
KERN
(24)
RAKING
(24)
REAGIN
(24)
REAGIN
(24)
RINK
(24)
REAGIN
(24)
RAKING
(24)
RINK
(24)
REAGIN
(24)
KINA
(24)
REAGIN
(24)
RANK
(24)
KINE
(24)
RANK
(24)
RANGE
(24)
KINA
(24)
RANK
(24)
KINA
(24)
RANK
(24)
KINA
(24)
KINE
(24)
RAKING
(24)
REAK
(24)
KEG
(24)
KNAR
(24)
GAINER
(24)
REIGN
(24)
RINK
(24)
KNAR
(24)
KNAR
(24)
REGAIN
(24)
REGAIN
(24)
GAINER
(24)
EKING
(24)
GAINER
(24)
REGAIN
(24)
REGAIN
(24)
GAINER
(24)
AGRIN
(24)
REGAIN
(24)
EKING
(24)
EKING
(24)
RINK
(24)
AKIN
(24)
KNAR
(24)
AKIN
(24)
RAKE
(24)
KEG
(24)
REAK
(24)
KEG
(24)
KINE
(24)
RAKE
(24)
KINE
(24)
REAK
(24)
REAK
(24)
AKIN
(24)
RAKE
(24)
GRAIN
(24)
AKIN
(24)
GAINER
(24)
RAKING
(22)
KING
(22)
EKING
(22)
REINK
(22)
EKING
(22)
GAINER
(22)
RAKING
(22)
RAKING
(22)
RAKING
(22)
RAKING
(22)
RAKING
(22)
ARK
(21)
GIRN
(21)
RING
(21)
RAKING
(21)
ARK
(21)
GNAR
(21)
IRK
(21)
ARK
(21)
GRAIN
(21)
KEA
(21)
REINK
(21)
GAINER
(21)
GEAR
(21)
KEA
(21)
REIGN
(21)

reaking in Words With Friends™

The word reaking is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 14

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters reaking:

REAKING
(119 = 84 + 35)

Seven Letter Word Alert: (1 word)

reaking

 

All Words With Friends™ Plays For The Word reaking

REAKING
(119 = 84 + 35)
REAKING
(113 = 78 + 35)
REAKING
(107 = 72 + 35)
REAKING
(107 = 72 + 35)
REAKING
(101 = 66 + 35)
REAKING
(95 = 60 + 35)
REAKING
(91 = 56 + 35)
REAKING
(91 = 56 + 35)
REAKING
(91 = 56 + 35)
REAKING
(89 = 54 + 35)
REAKING
(89 = 54 + 35)
REAKING
(83 = 48 + 35)
REAKING
(83 = 48 + 35)
REAKING
(75 = 40 + 35)
REAKING
(71 = 36 + 35)
REAKING
(69 = 34 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(59 = 24 + 35)
REAKING
(57 = 22 + 35)
REAKING
(57 = 22 + 35)
REAKING
(56 = 21 + 35)
REAKING
(56 = 21 + 35)
REAKING
(55 = 20 + 35)
REAKING
(55 = 20 + 35)
REAKING
(55 = 20 + 35)
REAKING
(54 = 19 + 35)
REAKING
(54 = 19 + 35)
REAKING
(54 = 19 + 35)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(52 = 17 + 35)
REAKING
(52 = 17 + 35)
REAKING
(52 = 17 + 35)
REAKING
(51 = 16 + 35)
REAKING
(51 = 16 + 35)
REAKING
(51 = 16 + 35)
REAKING
(51 = 16 + 35)
REAKING
(50 = 15 + 35)
REAKING
(50 = 15 + 35)
REAKING
(50 = 15 + 35)
REAKING
(49 = 14 + 35)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In reaking

REAKING
(119 = 84 + 35)
REAKING
(113 = 78 + 35)
REAKING
(107 = 72 + 35)
REAKING
(107 = 72 + 35)
REAKING
(101 = 66 + 35)
REAKING
(95 = 60 + 35)
REAKING
(91 = 56 + 35)
REAKING
(91 = 56 + 35)
REAKING
(91 = 56 + 35)
REAKING
(89 = 54 + 35)
REAKING
(89 = 54 + 35)
REAKING
(83 = 48 + 35)
REAKING
(83 = 48 + 35)
REAKING
(75 = 40 + 35)
RAKING
(75)
REAKING
(71 = 36 + 35)
REAKING
(69 = 34 + 35)
RAKING
(69)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
REAKING
(67 = 32 + 35)
EKING
(66)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(65 = 30 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
RAKING
(63)
REAKING
(63 = 28 + 35)
KING
(63)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REAKING
(63 = 28 + 35)
REINK
(60)
REAKING
(59 = 24 + 35)
KNAR
(57)
REAKING
(57 = 22 + 35)
REAGIN
(57)
RANK
(57)
KERN
(57)
KINE
(57)
RINK
(57)
KINA
(57)
RAKING
(57)
REAKING
(57 = 22 + 35)
REAKING
(56 = 21 + 35)
REAKING
(56 = 21 + 35)
REAKING
(55 = 20 + 35)
REAKING
(55 = 20 + 35)
REAKING
(55 = 20 + 35)
REAKING
(54 = 19 + 35)
REAK
(54)
REAKING
(54 = 19 + 35)
REAKING
(54 = 19 + 35)
EKING
(54)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(53 = 18 + 35)
REAKING
(52 = 17 + 35)
REAKING
(52 = 17 + 35)
RAKING
(52)
RAKING
(52)
REAKING
(52 = 17 + 35)
REAKING
(51 = 16 + 35)
REAKING
(51 = 16 + 35)
REGAIN
(51)
REAKING
(51 = 16 + 35)
REAKING
(51 = 16 + 35)
KING
(51)
GAINER
(51)
RAKING
(51)
REAKING
(50 = 15 + 35)
REAKING
(50 = 15 + 35)
REAKING
(50 = 15 + 35)
REAKING
(49 = 14 + 35)
EKING
(48)
EKING
(48)
RAKING
(45)
GAINER
(45)
REGAIN
(45)
REAGIN
(45)
RAKING
(45)
RAKING
(45)
GAINER
(45)
REGAIN
(45)
AGRIN
(42)
REIGN
(42)
EKING
(42)
GRAIN
(42)
RANGE
(42)
REINK
(42)
REINK
(40)
REINK
(40)
GIRN
(39)
GNAR
(39)
REAGIN
(39)
GAINER
(39)
GRIN
(39)
REAGIN
(39)
KERN
(39)
AKIN
(39)
REGAIN
(39)
GAIN
(39)
RAKING
(39)
RANG
(39)
RAKING
(39)
RING
(39)
RAKING
(38)
AGRIN
(36)
REAGIN
(36)
EKING
(36)
ANGER
(36)
EKING
(36)
EKING
(36)
GAINER
(36)
EKING
(36)
REGAIN
(36)
REIGN
(36)
GAINER
(36)
GRAIN
(36)
REINK
(36)
REGAIN
(36)
REINK
(36)
RAKING
(36)
REAGIN
(36)
GEAR
(36)
RAKING
(34)
EKING
(34)
REAGIN
(33)
KING
(33)
REAGIN
(33)
KING
(33)
REAGIN
(33)
GRIN
(33)
KINE
(33)
REGAIN
(33)
REAGIN
(33)
KING
(33)
GIRN
(33)
REGAIN
(33)
REGAIN
(33)
KING
(33)
KNAR
(33)
AGIN
(33)
GAINER
(33)
GAINER
(33)
GAINER
(33)
GAINER
(33)
RINK
(33)
GAIN
(33)
RANK
(33)
REGAIN
(33)
KINA
(33)
AKIN
(33)
RANGE
(32)
AGRIN
(32)
ANGER
(32)
KING
(32)
REIGN
(32)
RAKING
(32)
GRAIN
(32)
AGRIN
(30)
GAINER
(30)
RAKING
(30)
ANGER
(30)
REINK
(30)
EKING
(30)
REIGN
(30)
GRAIN
(30)
REINK
(30)
RANGE
(30)
GRAIN
(30)
AGRIN
(30)
REAK
(30)
RANGE
(30)
RAKING
(30)
REIGN
(30)
ANGER
(30)
REINK
(30)
RAKE
(30)
RAKE
(30)
REINK
(30)
ANGER
(30)
RANGE
(30)
RAKING
(30)
KINE
(28)
KNAR
(28)
RAKING
(28)
KERN
(28)
EKING
(28)
KING
(28)
GRAIN
(28)
EKING
(28)
RAKING
(28)
KINA
(28)

Word Growth involving reaking

Shorter words in reaking

in kin akin

in kin king

re reak

Longer words containing reaking

breaking backbreaking

breaking chainbreaking

breaking clodbreaking

breaking codebreaking

breaking groundbreaking groundbreakings

breaking heartbreaking heartbreakingly

breaking housebreaking housebreakings

breaking icebreaking

breaking jawbreaking jawbreakingly

breaking jawbreaking jawbreakings

breaking lawbreaking lawbreakings

breaking outbreaking

breaking pathbreaking

breaking recordbreaking

breaking shopbreaking shopbreakings

breaking strikebreaking

breaking tiebreaking

breaking trailbreaking

breaking trucebreaking

breaking unbreaking

creaking

freaking

phreaking

streaking bestreaking

streaking restreaking prestreaking

wreaking