Litscape Default Censored Word List:
70 words ending with ia, 8 letters long

academia achromia acidemia aciduria akinesia alopecia ambrosia amnionia anodynia anorexia aphrasia asphyxia bacteria beeturia biphobia cachexia caldaria camellia clamydia cnidaria criteria dementia dichasia diplegia diplopia dyslexia dysthmia dystocia dystonia dystopia ecclesia effluvia egomania euphoria fantasia galleria gardenia geodesia glycemia gymnasia gynoecia herbaria hyposmia hysteria insignia insomnia ischemia leukemia listeria magnesia magnolia mongolia myokymia nocturia nonmedia paranoia parhelia pizzeria polyuria rhizobia suburbia symposia syncytia toxaemia victoria wisteria yersinia ytterbia zirconia zoomania