Enable Censored Word List:
96 words ending with is, 11 letters long

abiogenesis amyloidosis anadiplosis anagnorisis anaphylaxis anastomosis antiphrasis antipyresis aponeurosis aposiopesis arthrodesis atelectasis avoirdupois barramundis biocoenosis brucellosis candidiasis catachresis certioraris cholestasis coatimundis coccidiosis cytokinesis diaphoresis diarthrosis endocytosis endomitosis frangipanis frontolysis gynogenesis hemopoiesis heterolysis homeostasis homozygosis iconostasis jaguarondis jaguarundis ketogenesis kinesthesis lipogenesis listeriosis mastoiditis megalopolis metagenesis metanalysis millefioris misanalysis misemphasis monogenesis mutagenesis myocarditis myxomatosis natriuresis necropoleis oncogenesis ontogenesis paragenesis parasitosis parenthesis pediculosis pedogenesis periostitis periphrasis peristalsis peritonitis pharyngitis phyllotaxis piccalillis pinocytosis plasmolysis pneumonitis polygenesis prophylaxis prostatitis proteolysis psittacosis resynthesis salmagundis salpingitis sarcoidosis scallopinis shigellosis spermacetis spondylitis stephanotis syndesmosis telekinesis therapeusis thermotaxis thigmotaxis thyroiditis tonsillitis tortellinis torticollis trichinosis vermicellis