Enable Censored Word List:
138 words ending with is, 9 letters long

acariasis acropolis aepyornis alkalosis allantois amaryllis amaurosis ambergris amebiasis anacrusis anamnesis ankylosis apheresis apophysis arteritis arthritis arthrosis asynapsis autolysis beriberis bourgeois bousoukis bouzoukis broccolis calamaris cantharis caryopsis catalexis catalysis catharsis chapattis chappatis chigetais chlorosis chrysalis cirrhosis coreopsis corydalis cytolysis daiquiris daishikis diaeresis diagnosis diaphysis diathesis digitalis doupionis eisegesis endomixis enteritis ephemeris epidermis epiphysis epistasis epistaxis exodermis exostosis fluorosis franglais gastritis gingellis gingillis glossitis halitosis hemolysis hepatitis heterosis homolysis hydroskis hypotaxis katharsis keratitis keratosis kirigamis kolbassis laminitis linguinis lipolysis lithiasis macaronis maharanis malihinis maravedis mariachis mydriasis nephritis nephrosis noncrisis oogenesis ouistitis ovotestis pachoulis paralysis parataxis parchesis parchisis parotitis pastramis pastromis peperonis pertussis phlebitis precrisis proboscis prognosis prolepsis proptosis prothesis psoriasis psychosis pyrolysis retinitis rigatonis sannyasis sclerosis scoliosis shanghais silicosis sinusitis souvlakis sukiyakis syllepsis symbiosis symphysis syneresis synizesis synovitis synthesis taeniasis telotaxis teocallis teriyakis toxicosis vaginitis verdigris vibriosis yakitoris zucchinis