Litscape Default Censored Word List:
11 words ending with ae, 7 letters long

amoebae areolae aurorae cristae fibulae lacunae laminae mucosae nebulae pleurae sclerae