Definition of alkene

"alkene" in the noun sense

1. alkene, olefine, olefin

any unsaturated aliphatic hydrocarbon

Source: WordNet® (An amazing lexical database of English)

Princeton University "About WordNet®."
WordNet®. Princeton University. 2010.


View WordNet® License

alkene in Scrabble®

The word alkene is playable in Scrabble®, no blanks required.

Scrabble® Letter Score: 10

Highest Scoring Scrabble® Play In The Letters alkene:

ALKENE
(45)
 

All Scrabble® Plays For The Word alkene

ALKENE
(45)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(30)
ALKENE
(30)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
ALKENE
(16)
ALKENE
(16)
ALKENE
(15)
ALKENE
(14)
ALKENE
(14)
ALKENE
(12)
ALKENE
(12)
ALKENE
(12)
ALKENE
(12)
ALKENE
(12)
ALKENE
(11)

The 200 Highest Scoring Scrabble® Plays For Words Using The Letters In alkene

ALKENE
(45)
KNEEL
(42)
AKENE
(42)
LANK
(39)
KNEE
(39)
KEEN
(39)
LEAK
(39)
KALE
(39)
KEEL
(39)
LEEK
(39)
KNEEL
(38)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(33)
ALKENE
(30)
KNEEL
(30)
AKENE
(30)
AKENE
(30)
KNEEL
(30)
ALKENE
(30)
KNEEL
(30)
AKENE
(30)
ANKLE
(30)
ANKLE
(30)
ANKLE
(30)
ANKLE
(30)
KNEEL
(28)
KNEEL
(28)
LANK
(27)
LEEK
(27)
LEAK
(27)
LAKE
(27)
ANKLE
(27)
KALE
(27)
ANKLE
(27)
LAKE
(27)
ANKLE
(27)
KEEN
(27)
AKENE
(27)
KNEEL
(27)
KNEEL
(27)
KNEEL
(27)
AKENE
(27)
AKENE
(27)
KNEE
(27)
KEEL
(27)
KEEN
(26)
LEAK
(26)
KNEE
(26)
LANK
(26)
KALE
(26)
KEEL
(26)
LEEK
(26)
KNEE
(24)
KNEE
(24)
LEAK
(24)
KNEE
(24)
LEAK
(24)
KNEE
(24)
LEAK
(24)
KEEL
(24)
LANK
(24)
LANK
(24)
KEEN
(24)
LEEK
(24)
KEEL
(24)
LAKE
(24)
KEEL
(24)
KALE
(24)
LAKE
(24)
KALE
(24)
LAKE
(24)
KEEN
(24)
KEEN
(24)
KALE
(24)
KALE
(24)
KEEN
(24)
LANK
(24)
LANK
(24)
KEEL
(24)
LAKE
(24)
LEAK
(24)
ALKENE
(24)
LEEK
(24)
ALKENE
(24)
LEEK
(24)
ALKENE
(24)
LEEK
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(22)
ANKLE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ALKENE
(22)
ANKLE
(22)
AKENE
(22)
ALKENE
(22)
AKENE
(22)
KNEEL
(22)
ELK
(21)
EEK
(21)
EEK
(21)
KNEEL
(21)
EEK
(21)
EKE
(21)
LEK
(21)
ELK
(21)
LEK
(21)
EKE
(21)
EKE
(21)
KEA
(21)
KEA
(21)
KEA
(21)
ELK
(21)
LEK
(21)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
ANKLE
(20)
ALKENE
(20)
AKENE
(20)
ANKLE
(20)
AKENE
(20)
AKENE
(20)
ANKLE
(20)
ALKENE
(20)
ALKENE
(20)
KNEEL
(20)
ALKENE
(20)
AKENE
(20)
ALKENE
(20)
KNEEL
(20)
ANKLE
(20)
AKENE
(19)
ANKLE
(19)
LAKE
(18)
KEEL
(18)
KEEL
(18)
LANK
(18)
AKENE
(18)
ANKLE
(18)
LEEK
(18)
AKENE
(18)
KNEEL
(18)
ANKLE
(18)
LAKE
(18)
KEEN
(18)
LEEK
(18)
AKENE
(18)
LAKE
(18)
LEAK
(18)
KALE
(18)
KALE
(18)
KEEN
(18)
ANKLE
(18)
LANK
(18)
ANKLE
(18)
AKENE
(18)
LEAK
(18)
AKENE
(18)
KNEEL
(18)
KNEE
(18)
KNEEL
(18)
KNEEL
(18)
KNEE
(18)
ANKLE
(18)
KNEEL
(18)
KEA
(17)
LEK
(17)
ELK
(17)
EEK
(17)
EKE
(17)
KEEN
(16)
KALE
(16)
KEEN
(16)
ALKENE
(16)
LEAK
(16)
KALE
(16)
KEEN
(16)
ALKENE
(16)
KALE
(16)
KEEL
(16)
LAKE
(16)
LAKE
(16)
KEEL
(16)
LAKE
(16)
KEEL
(16)
KEEN
(16)
KEEL
(16)
LEEK
(16)
LAKE
(16)
LEEK
(16)
LEEK
(16)
LEAK
(16)
KALE
(16)
LANK
(16)
LEEK
(16)
LANK
(16)

alkene in Words With Friends™

The word alkene is playable in Words With Friends™, no blanks required.

Words With Friends™ Letter Score: 12

Highest Scoring Words With Friends™ Play In The Letters alkene:

ALKENE
(72)
 

All Words With Friends™ Plays For The Word alkene

ALKENE
(72)
ALKENE
(66)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ALKENE
(42)
ALKENE
(42)
ALKENE
(42)
ALKENE
(36)
ALKENE
(36)
ALKENE
(34)
ALKENE
(32)
ALKENE
(32)
ALKENE
(28)
ALKENE
(28)
ALKENE
(28)
ALKENE
(28)
ALKENE
(26)
ALKENE
(26)
ALKENE
(26)
ALKENE
(26)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(22)
ALKENE
(19)
ALKENE
(18)
ALKENE
(18)
ALKENE
(18)
ALKENE
(18)
ALKENE
(18)
ALKENE
(17)
ALKENE
(16)
ALKENE
(16)
ALKENE
(16)
ALKENE
(15)
ALKENE
(15)
ALKENE
(15)
ALKENE
(14)
ALKENE
(14)
ALKENE
(14)
ALKENE
(14)
ALKENE
(14)
ALKENE
(13)
ALKENE
(13)
ALKENE
(13)
ALKENE
(12)

The 200 Highest Scoring Words With Friends™ Plays Using The Letters In alkene

ALKENE
(72)
ALKENE
(66)
KNEEL
(63)
LANK
(60)
AKENE
(60)
KEEN
(57)
LEAK
(57)
KALE
(57)
LEEK
(57)
KNEE
(57)
KEEL
(57)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ALKENE
(48)
ANKLE
(45)
KNEEL
(45)
ANKLE
(45)
KNEEL
(45)
ANKLE
(44)
KNEEL
(44)
ALKENE
(42)
KNEEL
(42)
ALKENE
(42)
AKENE
(42)
LANK
(42)
ALKENE
(42)
AKENE
(40)
ANKLE
(39)
KEEN
(39)
ANKLE
(39)
LAKE
(39)
KEEL
(39)
KNEEL
(39)
LEAK
(39)
LEEK
(39)
AKENE
(36)
ALKENE
(36)
AKENE
(36)
ALKENE
(36)
ALKENE
(34)
KNEEL
(33)
KNEEL
(33)
ANKLE
(33)
ANKLE
(33)
KNEE
(33)
KALE
(33)
LAKE
(33)
ANKLE
(33)
KNEEL
(33)
ALKENE
(32)
KNEEL
(32)
ALKENE
(32)
LANE
(30)
LEAN
(30)
AKENE
(30)
LEAN
(30)
AKENE
(30)
AKENE
(30)
LANK
(30)
LANK
(30)
AKENE
(30)
KNEEL
(30)
LANK
(30)
LANK
(30)
LANK
(30)
ALKENE
(28)
ALKENE
(28)
LEEK
(28)
ALKENE
(28)
ALKENE
(28)
LEAK
(28)
KNEE
(28)
KALE
(28)
KEEL
(28)
KEEN
(28)
KNEE
(27)
KEEN
(27)
LEEK
(27)
KEEL
(27)
KNEE
(27)
LEAK
(27)
KEEN
(27)
KEEN
(27)
KNEE
(27)
KEEN
(27)
KEEL
(27)
LAKE
(27)
KALE
(27)
KALE
(27)
LEAK
(27)
KALE
(27)
LAKE
(27)
LAKE
(27)
LEEK
(27)
KALE
(27)
KEEL
(27)
LEAK
(27)
LEAK
(27)
LAKE
(27)
KEEL
(27)
LEEK
(27)
KNEE
(27)
LEEK
(27)
ANKLE
(26)
ALKENE
(26)
ANKLE
(26)
ANKLE
(26)
KNEEL
(26)
KNEEL
(26)
ALKENE
(26)
ALKENE
(26)
ALKENE
(26)
ANKLE
(26)
KNEEL
(25)
ANKLE
(24)
ANKLE
(24)
ELK
(24)
ELK
(24)
ELK
(24)
LEK
(24)
AKENE
(24)
ALKENE
(24)
AKENE
(24)
ALKENE
(24)
KNEEL
(24)
ALKENE
(24)
ALKENE
(24)
LEK
(24)
ALKENE
(24)
AKENE
(24)
LANK
(24)
LEK
(24)
ALKENE
(24)
LANE
(24)
AKENE
(24)
KNEEL
(23)
KALE
(23)
KNEEL
(23)
LAKE
(23)
ANKLE
(23)
ANKLE
(23)
LEK
(22)
LEAK
(22)
AKENE
(22)
KNEEL
(22)
LAKE
(22)
AKENE
(22)
ANKLE
(22)
LANK
(22)
ANKLE
(22)
ANKLE
(22)
KNEEL
(22)
KEEN
(22)
KNEEL
(22)
KNEEL
(22)
ALKENE
(22)
KEEL
(22)
ANKLE
(22)
LEEK
(22)
KNEEL
(22)
ANKLE
(22)
KEEN
(21)
KNEE
(21)
ANKLE
(21)
KEEL
(21)
EKE
(21)
EKE
(21)
EKE
(21)
EEK
(21)
KEA
(21)
LEAK
(21)
KEA
(21)
KEA
(21)
EEK
(21)
EEK
(21)
LEEK
(21)
KALE
(20)
LAKE
(20)
KNEEL
(20)
ELK
(20)
LANK
(20)
LANK
(20)
KNEE
(20)
LANK
(20)
LANK
(20)
LANK
(20)
AKENE
(20)
AKENE
(20)
AKENE
(20)
AKENE
(20)
AKENE
(20)
AKENE
(20)
KEEL
(19)
ANKLE
(19)
LAKE
(19)
KNEE
(19)
EEK
(19)
LEEK
(19)

Words within the letters of alkene

2 letter words in alkene (4 words)

3 letter words in alkene (9 words)

4 letter words in alkene (10 words)

5 letter words in alkene (3 words)

6 letter words in alkene (1 word)

alkene + 1 blank (1 word)

Words containing the sequence alkene

Words that start with alkene (2 words)

Words with alkene in them (4 words)

Words that end with alkene (4 words)

Word Growth involving alkene

Shorter words in alkene

en

Longer words containing alkene

alkenes cycloalkenes alkyilcycloalkenes

alkenes cycloalkenes bicycloalkenes

cycloalkene alkyilcycloalkene alkyilcycloalkenes

cycloalkene bicycloalkene bicycloalkenes

cycloalkene cycloalkenes alkyilcycloalkenes

cycloalkene cycloalkenes bicycloalkenes