Mammoth Uncensored Word List:
80 words ending with as, 14 letters long

acatamathesias achromatopsias ailourophilias ailourophobias aminoacidurias anisometropias antepenultimas antiguerrillas arachnephobias arachnophobias arithmophobias astrapophobias bougainvilleas cancerophobias coenaesthesias cryptesthesias dieffenbachias dysmenorrhoeas enantiodromias encephalalgias encyclopaedias enterotoxemias erythrophobias eschscholtzias fibroblastomas flagellomanias galactorrhoeas galactosaemias gerontophilias gerontophobias gigantomachias gynaecomastias hepatopancreas hypercalcemias hyperesthesias hyperglycemias hypermetropias hyperprosexias hyperuricemias hypoglycaemias hypomenorrheas hyponatraemias lampadephorias lymphoadenomas lymphosarcomas macrocephalias matresfamilias morphinomanias neuroblastomas ornithophobias panleucopenias panleukopenias panophthalmias parainfluenzas patresfamilias pharmacopoeias physharmonicas pineoblastomas pipiwharauroas polycythaemias prosopagnosias prosthodontias psychasthenias rhinoscleromas schizophrenias schlumbergeras scleromalacias spermatorrheas squandermanias steatocystomas sulphonylureas syphilophobias syringomyelias tachyphylaxias thanatophobias thermesthesias thrombophilias villeggiaturas xanthochromias xerophthalmias