Mammoth Uncensored Word List:
156 words ending with as, 13 letters long

acciaccaturas achlorhydrias adenosarcomas aichmophobias ailurophilias ailurophobias alstroemerias anaphrodisias anencephalias angiosarcomas appoggiaturas aristolochias arithmomanias autotoxaemias balletomanias baraesthesias bibliophobias blennorrhoeas boddhisattvas bougainvilias bradykinesias cancerphobias cardioplegias cerebrotonias chlamydomonas chlorenchymas chromatopsias clitoromanias coenesthesias coloquintidas cryptomnesias cystosarcomas decalcomanias deuteranopias dextrocardias dysaesthesias dysgerminomas dysmenorrheas encyclopedias endotheliomas enhypostasias entomophobias eosinophilias ephebophilias erythropenias eschscholzias exophthalmias extravaganzas fibromyalgias fibrosarcomas francophobias galactorrheas galactosemias glioblastomas graphophobias gynecomastias herpetofaunas heteroplasias histiocytomas hypaesthesias hyperalgesias hyperkinesias hyperlipemias hyperpyrexias hypersarcomas hypersthenias hyperthermias hypocalcemias hypochondrias hypoglycemias hysteromanias ichthyocollas ichthyofaunas isosthenurias katharevousas kinaesthesias lallapaloozas lollapaloozas lymphangiomas massarandubas masserandubas materfamilias megalocardias mesotheliomas metrorrhagias microbreccias microfilarias multigravidas neurasthenias neurofibromas nierembergias nomenklaturas normothermias odontophobias oligospermias onomatomanias onomatopoeias orchidomanias osteomalacias osteosarcomas palingenesias panaesthesias pancytopenias paraesthesias parasitaemias paterfamilias pharmacopeias phengophobias phonasthenias phosphaturias plasmacytomas polycythemias potichomanias preeclampsias primigravidas prosopopoeias prostantheras pseudomyxomas psychomachias pteridomanias quadraplegias quadriplegias radiesthesias respondentias rhinorrhagias rhythmopoeias sarsaparillas satanophobias schizothymias sclerenchymas sclerodermias scoptophilias scoptophobias scrophularias sesquialteras sesquitertias somaesthesias steatorrhoeas stichomythias sulfonylureas synaesthesias tachyphrasias taramasalatas technophobias telaesthesias teratophobias thalassaemias theatromanias toxicophobias tradescantias valpolicellas viscerotonias washingtonias wellingtonias xanthochroias zantedeschias