Enable Uncensored Word List:
10 words ending with z, 7 letters long

chalutz kibbitz kibbutz kolkhoz schmalz schnozz shegetz shmaltz showbiz sovkhoz