Enable Uncensored Word List:
8 words ending with ta, 14 letters long

chlorenchymata endotheliomata fibrosarcomata glioblastomata mesotheliomata neurofibromata osteosarcomata sclerenchymata