Enable Censored Word List:
18 words ending with my, 7 letters long

academy alchemy alchymy anatomy apogamy bionomy economy eponymy exogamy isogamy isonomy phlegmy squirmy streamy syngamy thrummy trisomy zootomy