Enable Censored Word List:
19 words ending with my, 10 letters long

craniotomy diseconomy endothermy episiotomy gastronomy heterogamy heteronomy keratotomy laparotomy lumpectomy mastectomy ovariotomy phlebotomy plasmogamy polychromy subeconomy thymectomy trichotomy vitrectomy