Enable Censored Word List:
21 words ending with us, 15 letters long

anthropophagous antituberculous basidiomycetous collenchymatous contemporaneous cytomegalovirus deuteranomalous disadvantageous echinodermatous enantiomorphous epitheliomatous excrementitious hyperfastidious nonsimultaneous pithecanthropus pulchritudinous streptobacillus tarsometatarsus ultrafastidious unfossiliferous vicissitudinous