Enable Censored Word List:
10 words ending with oi, 6 letters long

borzoi cestoi exodoi kouroi mythoi octroi renvoi sigloi tholoi xystoi