Enable Censored Word List:
12 words ending with ni, 6 letters long

alumni bikini casini coloni djinni echini krooni rapini sileni tahini uncini yogini