Mammoth Uncensored Word List:
67 words ending with my, 9 letters long

amniotomy androtomy anisogamy anorgasmy archenemy astronomy blasphemy cacochymy cecostomy chironomy cockamamy colectomy colostomy colpotomy coniotomy cordotomy costotomy cystotomy daydreamy diathermy dichogamy dichotomy eurhythmy exothermy hercogamy herkogamy hypergamy hypernymy ileostomy iridotomy isodisomy karyogamy leucotomy leukotomy lipectomy lithotomy lobectomy loxodromy meatotomy microtomy necrotomy neurotomy ostectomy osteotomy panspermy pantagamy penectomy phytonomy phytotomy plutonomy polyonymy pulpotomy rhizotomy taphonomy tautonymy taxidermy teknonymy teleonomy thingummy thyrotomy topectomy tubectomy tylectomy uterotomy uvulotomy vasectomy veinotomy