Mammoth Uncensored Word List:
5 words ending with ov

improv kalashnikov mazeltov omov stotinov