Enable Censored Word List:
6 words ending with oz

kolhoz kolkhoz kolkoz schnoz sovkhoz trooz