Enable Censored Word List:
12 words ending with yl, 7 letters long

benomyl benzoyl bivinyl butyryl cacodyl chromyl dicotyl ethinyl ethoxyl ethynyl indoxyl thionyl