Mammoth Uncensored Word List:
197 words ending with us, 14 letters long

actinobacillus actinomorphous actinomycetous adiathermanous aerenchymatous amaranthaceous anacardiaceous androcephalous androdioecious angiostomatous anisodactylous anthropophagus aquifoliaceous artiodactylous balsaminaceous basidiosporous berberidaceous campanulaceous campylotropous capparidaceous chlorophyllous chondroglossus circumbendibus conidiophorous consanguineous contradictious corolliflorous cotemporaneous coxsackievirus cucurbitaceous cyclanthaceous cyclostomatous diamantiferous diamondiferous dicotyledonous dioscoreaceous diplostemonous dipterocarpous disadventurous electroviscous enantiostylous entomostracous equicontinuous euphorbiaceous extemporaneous extraforaneous fibromyomatous filoplumaceous flagelliferous foraminiferous fringillaceous galactophorous geosynchronous glanduliferous gynomonoecious haematophagous haplostemonous hemimetabolous heterochromous heterochronous heteromorphous heterophyllous heterosomatous holometabolous homoeomorphous homoeothermous hydrocephalous hyperconscious hyposulphurous ichthyolatrous ichthyophagous interreligious intracutaneous lecythidaceous leptocephalous leptodactylous macrocephalous macrodactylous malacophyllous malacostracous malpighiaceous mastigophorous melastomaceous mesenchymatous microcephalous microphthalmus microstomatous misadventurous molluscivorous mucomembranous multireligious myrmecophagous myrmecophilous nonblasphemous noncarnivorous nonferruginous nonfilamentous nonhomogeneous nonintravenous nonlentiginous nonmacroporous nonmeritorious nonmountainous nonpathogenous nonrepetitious nonspontaneous nonsymphonious nonsynchronous nyctaginaceous oculocutaneous opisthocoelous ornithophilous orobanchaceous orthocephalous orthomyxovirus osteodermatous overfastidious overlascivious overlicentious overprosperous overscrupulous oversolicitous oversuspicious pachydactylous pachydermatous papilionaceous papillomavirus parainfectious parenchymatous pennatulaceous pentadactylous perimembranous pisimetacarpus platycephalous pneumobacillus podophthalmous polemoniaceous portulacaceous proventriculus pseudomorphous pteridophytous pyrenomycetous quadrigeminous quinquefarious ranunculaceous rhizocephalous rhynchophorous sacchariferous sacrococcygeus sanguinivorous saxifragaceous scaphocephalus schizognathous schizomycetous schizophyceous sclerophyllous semiautonomous semimembranous semiplumaceous simaroubaceous siphonophorous socioreligious spermatogenous staphylococcus stegocephalous stercoricolous sterculiaceous stigmatiferous strepsipterous subspontaneous superambitious superconscious superluxurious superrighteous supersagacious superstrenuous supposititious tetrachotomous tetradactylous theriomorphous thermophyllous thymelaeaceous thysanopterous tintinnabulous transcutaneous ultraglamorous ultrahazardous ultraluxurious ultrareligious unadvantageous unostentatious unpresumptuous valerianaceous xanthomelanous xanthophyllous zingiberaceous zinziberaceous