Mammoth Uncensored Word List:
116 words ending with o, 4 letters long

afro agio alko also alto ambo ammo apso auto bego bito boho boko broo bubo coho dado dago deco demo dero doco dodo dzho echo eddo ergo euro expo gajo gapo gobo gyro halo hero hobo huso hypo ingo inro into jato joco jomo juco judo kago kilo kobo kudo kybo limo lipo lobo loco logo mayo memo mino mofo moho moko mozo muso odso oleo olio onto ouzo paco peso pogo polo prao proo redo repo rivo roto sego shmo shoo sijo silo skeo skio solo sumo sybo taco taro toco toho toko toro toyo trio typo tyro umbo unco undo unto updo upgo urao vego veto wero whio wino yebo yoyo yuko zero zobo