Mammoth Uncensored Word List:
20 words ending with yl, 7 letters long

acrylyl benomyl benzoyl bivinyl butyryl cacodyl chromyl dibutyl dicotyl diethyl dismayl ethinyl ethoxyl ethynyl indoxyl isoamyl kakodyl prothyl spondyl thionyl