Mammoth Uncensored Word List:
39 words ending with ah, 8 letters long

begorrah cabbalah chutzpah coolabah coolibah copperah dahabeah dahabiah galabeah galabiah habdalah haftarah haftorah haggadah halakhah hanukiah havdalah hosannah jambiyah jellabah kabbalah kaffiyah keffiyah khalifah madrasah mashgiah masoolah mastabah megillah meshugah padishah parashah peishwah qabbalah savannah shehitah tefillah verandah yeshivah