Mammoth Uncensored Word List:
45 words ending with ah, 7 letters long

aggadah almirah begorah brachah bushwah cabalah challah cheetah chuddah chuppah djibbah genizah goombah hadedah halakah halalah halavah hutzpah kabalah kajawah ketubah khirkah khotbah khutbah kufiyah menorah messiah mezuzah mitsvah mitzvah padshah pitarah pooftah pouftah qabalah sabkhah sahibah shariah shittah stengah stirrah terefah thannah waratah zaptiah