Mammoth Uncensored Word List:
331 words ending with ia, 10 letters long

acetonemia acetonuria achromasia acrophobia adventitia adversaria aerophagia aerophobia afrormosia agraphobia alcaiceria algolagnia algophobia allochiria anesthesia anglomania antependia antheridia anthomania antianemia aphephobia aphrodisia apodyteria apomorphia aquaphobia archegonia armillaria arrhythmia arthralgia aspersoria asthenopia autophagia autophobia aviophobia bacillemia bacilluria bacteremia bacteruria barophobia basophilia bipinnaria brugmansia cacochylia cacochymia cacopathia canophilia canophobia capillitia cardialgia carpogonia cataplasia cibophobia clinandria clinomania clostridia columbaria coprolalia cornucopia cowfeteria crematoria crotalaria cryophobia cyclopedia cynophilia cynophobia cypripedia cystinuria diathermia diphtheria dipsomania dysarthria dyschromia dysgraphia dyskinesia dystrophia echopraxia embryulcia emmetropia enchiridia endocardia endocrania endometria endoneuria endothecia endothelia enosimania epigastria equilibria ergophobia erotomania erythremia escallonia eubacteria euchologia eudaemonia eudaimonia europhilia europhobia euthanasia eutrapelia flindersia florilegia formicaria framboesia frigidaria gaillardia gametangia gamophobia gastralgia gaultheria genophobia glucosuria glycosuria groceteria gynephobia gynophobia gynostemia hadephobia haematuria haemoconia hemianopia hemicrania hemiplegia hemophilia hemophobia hemostasia hesperidia hodophobia homophilia homophobia hormogonia hydromania hylophobia hypalgesia hyperaemia hyperdulia hypermania hypermedia hyperosmia hypertonia hypogeusia hypolimnia hypoplasia hypospadia hypothymia hypoxaemia iatromelia iatromisia insectaria kenophobia ketonaemia koniphobia lactosuria latifundia latrocinia leishmania leprosaria leuchaemia leucopenia leukopenia levocardia lipophobia lithopedia lubritoria lygophobia macrosomia macrozamia maggotoria marchantia marginalia mastodynia melanaemia melophobia mesothelia metaplasia methomania metromania microsomia ministeria monochasia monomachia monophobia monoplegia montbretia multimedia murophobia muscatoria musophobia myasthenia mysophobia mythomania mythopoeia necromania nephralgia nomophobia nonmalaria nosophobia nostomania nyctalopia nyctanopia ochophobia odontalgia oecophobia oenophobia oikophobia oleophobia omniphobia ophidiaria ophthalmia optophobia orthopedia osmophobia ostensoria osteopenia pagophobia palinopsia panophobia panspermia papaphobia paramaecia paramnesia paramoecia paranychia paraphasia paraphilia paraphonia paraplegia pararthria parascenia parasomnia pareidolia paronychia pedophilia pedophobia penetralia penicillia pericardia pericrania peridesmia perineuria peripeteia perithecia persicaria personalia phagomania philoxenia phlegmasia phocomelia planetaria plutomania poinsettia polychasia polydipsia polymastia polyphagia polyphobia polyzoaria ponophobia pornotopia potophobia presbyopia proctalgia promycelia protanopia prothallia pupaphobia puschkinia pyrophobia quadrennia rhinolalia rickettsia robophobia rupophobia russomania rypophobia salicornia sarracenia saturnalia sciaphobia sciophobia scotodinia scriptoria selaphobia semaphobia sensibilia septicemia sericteria sinophobia sitophobia sonophobia sphaeridia sporogonia staminodia sternalgia strelitzia stylopodia subdeliria suriphobia syllabaria tabophobia tartanalia taurobolia teichopsia termitaria theophobia thunbergia tillandsia tocophobia tokophobia topagnosia topophilia topophobia toxiphobia tridominia tritanopia tularaemia turophobia vulvodynia washateria washeteria xanthopsia xenophobia xerodermia xerophagia xerophobia xerostomia xylophobia zelophobia zoodendria zoogonidia zoospermia