Mammoth Uncensored Word List:
42 - 4 letter words starting with bu

buat buba bubo bubs bubu buck budi buds buff bugs buhl buhr buik buke bulb bulk bull bumf bump bums bung bunk bunn buns bunt buoy burd burl burn burp burr burs bury bush busk buss bust busy buts butt buys buzz