Enable Uncensored Word List:
22 words ending with my, 9 letters long

anisogamy archenemy astronomy blasphemy cockamamy colostomy diathermy dichogamy dichotomy eurhythmy hypergamy karyogamy leukotomy lithotomy lobectomy rhizotomy taphonomy tautonymy taxidermy teleonomy thingummy vasectomy