Enable Censored Word List:
18 words ending with em, 6 letters long

anadem anthem beseem diadem dodgem emblem esteem hakeem hareem ibidem maihem mayhem phloem redeem sachem spirem system tandem