Enable Censored Word List:
4 words ending with ia, 15 letters long

oligodendroglia phenylketonuria pleuropneumonia tachyarrhythmia